Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
pt.”Miś, którego znamy- w aurze jesiennej”
organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 8
im. Misia Uszatka –Przyjaciela Przyrody w Żarach


CELE KONKURSU:
• Promowanie twórczości plastycznej – wyrażanie swojej pomysłowości w formie plastycznej
• Wyrażanie za pomocą działań plastycznych obrazu misia według własnej wizji i skojarzeńREGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci 3-4 i 5-6 letnich z wszystkich placówek przedszkolnych.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematyką konkursu.
3. Technika wykonania pracy - dowolna, płaska, bez materiałów sypkich.
4. Format pracy; A3 lub A4.
5. Kryteria oceny: pomysłowość, oryginalność, samodzielność, walory estetyczne.
6. Z jednej placówki przedszkolnej mogą wpłynąć maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej (3-4 oraz 5-6, łącznie max. 6 prac).
7. Każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo (na odwrocie, w prawym dolnym rogu):
• imię i nazwisko dziecka,
• wiek,
• dokładny adres placówki, telefon,
• imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz adres e-mail.
8. Do każdej pracy proszę dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica lub
prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (załącznik nr 2).
9. Prace należy przesłać do 22.11.2019r. ( prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie) na adres
Miejskie Przedszkole nr 8
im. Misia Uszatka –Przyjaciela Przyrody w Żarach
ul. Górnośląska 28
68-200 Żary
„konkurs plastyczny”
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 25.11.2019r.
11. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki dostarczone drogą pocztową. Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy udziału w konkursie pocztą elektroniczną.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie „Bliżej przedszkola” oraz stronie internetowej naszego przedszkola http://mp8zary.przedszkolowo.pl
13. Nadesłanych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania. Ponadto uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w siedzibie organizatora w mediach oraz na stronie internetowej przedszkola.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać
u koordynatora konkursu – Katarzyny Klimowicz,
kierując pytania pod adresem klikasia101@wp.pl
lub tel. 604402807
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1 - zgodna na publikację danych na stronie internetowej
Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych mojego dziecka w postaci Imienia i Nazwiska oraz grupy i nazwy przedszkola na stronie internetowej organizatora konkursu
pt: Miś, którego znamy- w aurze jesiennej” w celu prowadzenia kroniki i promocji wydarzenia organizowanego przez organizatora konkursu , którym jest Miejskie Przedszkole nr 8 im. Misia Uszatka- Przyjaciela Przyrody w Żarach.
INFORMACJA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 8 w Żarach- e-mail: mp8.zary@interia.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 e-mail: iod@odoplus.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres 5 lat na stronie internetowej szkoły lub do czasu wycofania zgody na publikację
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……….…, ………. …………………..
data czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
Załącznik do regulaminu nr 2
ZGODA NAUCZYCIELA
na przetwarzanie danych osobowych
Ja….…………………………………………...wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Miejskie Przedszkole nr 8 im. Misia Uszatka –Przyjaciela Przyrody w Żarach ) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Wesołe cyferki ”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

…………………….. …………………………………
Miejscowość i data Podpis nauczycielaPliki do pobrania:
Komunikat 2019-11-06, 07:51 | autor: Angelika Sambok
Przedszkolowo.pl logo